Please reload

Recent Posts

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERMS )

February 28, 2018

 

INCOTERMS คือ

 

ซึ่งมีความหมาย คือ เป็นข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากลได้รับการดูแลและคุ้มครองโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC: International Chamber of Commerce) ซึ่งยึดติดกับการค้าสหประชาชาติหลักเพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆโดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกันโดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้งหมด 11 รูปแบบซึ่งจะมาอธิบายให้รู้แต่ละรูปแบบมาเป็นอย่างไร

 

1.FCA  – Free Carrier (… the named point of departure) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งที่ผู้ขายต้องทําพิธีการส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและความเสี่ยงภัยระหว่างการขนส่งจากสถานที่ของผู้ขายจนกระทั่งถึงสถานที่ของผู้รับขนส่งส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนสินค้าและความเสี่ยงภัยต่างๆไปยังจุดหมายปลายทางเป็นของผู้ซื้อ

 

 2.CFR – Cost and Freight (… the named port of destination) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทำพิธีการส่งออกและจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว

 

3.EXW – Ex Works (… the named place) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขายเองโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง

 

4.FAS  – Free Alongside Ship (… the named port of origin) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้นําสินค้าไปยังกาบเรือณท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ส่วนค่าใช้จ่ายในการนำของขึ้นเรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าความเสี่ยงภัยในการนำของขึ้นเรือและระหว่างการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบไปยังกาบเรือและผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้วย

 

5.FOB – Free On Board (… the named port of origin) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้วยส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว

 

6.CPT – Carriage Paid To (… the named place of destination) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อณสถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทางผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออกและจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง

 

7.CIF – Cost, Insurance & Freight (… the named port of destination) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออกจ่ายค่าระวางเรือและค่าประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย

 

8.CIP – Carriage and Insurance Paid To (… the named place of destination) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อณสถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทางผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออกจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าและค่าประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย

 

9.DAP – Delivered At Place (… Delivered At Place) เป็นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay)และDDU (Delivered Duty Unpaid) ซึ่งทางหอการค้านานาชาติเห็นว่าเทอมเดิมทั้งสี่เทอมดังกล่าวค่อนข้างคล้ายกันมากแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจึงยุบรวมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นและตามข้อมูลเบื้องต้นผู้ขายตามเทอมDAPจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆยกเว้นค่าภาษีและพิธีการนำเข้าและต้องรับความเสี่ยงภัยจนสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง

 

10.DAT – Delivered At Terminal (…Delivered At Terminal) เป็นเทอมใหม่แทนDEQ (Delivered Ex Quay)จากข้อมูลเบื้องต้นเทอม DAT สามารถใช้กับการขนส่งแบบใดก็ได้รวมทั้งใช้ได้กับการขนส่งที่ต้องใช้ทั้งสองโหมดสำหรับการส่งมอบสินค้านั้นถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าเมื่อมีการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะที่บรรทุกไปไว้ยังที่ที่ผู้ซื้อจัดไว้ณอาคารขนถ่ายสินค้าในท่าเรือหรือปลายทางตามที่ระบุไว้

 

11.DDP – Delivered Duty Paid (Door to Door) (… the named point of destination) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมส่งมอบณสถานที่ปลายทางของผู้ซื้อซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการทำพิธีการส่งออกจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าค่าประกันภัยขนส่งสินค้าและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนำของลงจากเรือและค่าขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อระบุไว้จนกระทั่งสินค้าพร้อมส่งมอบณสถานที่ปลายทางผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและเป็นผู้จ่ายค่าภาษีนำเข้าแทนผู้ซื้อด้วยจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นข้อสำคัญที่ในการทำธุรกิจนำเข้าส่งออกต้องรู้เพราะแต่ละรูปแบบนั้นมีเงื่อนไขที่ทางธุรกิจนำเข้าส่งออกจำเป็นต้องใช้เป็นประจำนั้นเอง

 

ที่มา : https://www.iaspaper.net/incoterms-ddp-upsc-economics/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ezy2GO

ออนไลน์ เรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว