Ezy2GO

ออนไลน์ เรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

เชื่อมต่อ e-Maketplaces ของ Indonesia

ติดตามสถานะการจัดส่งจนถึงมือผู้รับ

สามารถทำ COD (Cash on Delivery) ได้

ไม่ต้องทำ Airway Bills

บริการรับพัสดุถึงบ้าน/ร้าน

Ezy2GO คือบริการส่งเสริมการขายสินค้า Online จากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยเรามีช่องทางการขายสินค้าและการจัดส่งสินค้า ที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ค่าขนส่งถูก

 

แนวทางในการดำเนินการ 6  ขั้นตอนอย่างง่ายๆ

และช่วยลดต้นทุน

คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ขายของ
(ชำระเงินแบบ Pre-Paid)
คำสั่งซื้อถูกส่งเข้ามาแจ้ง
ที่ผู้ขายสินค้า
นำส่งสินค้า
เข้าคลัง TKL
TKL จ่าย
สินค้าให้ผู้ขาย
ผู้ขนส่งใน
ประเทศปลายทาง
สินค้าถึงมือ
ผู้ซื้อ
จุดรวบรวมและกระจาย
สินค้า ณ คลัง TKL
 

เราจัดการแทนท่านทุกขั้นตอน

1. แสดงสินค้าบน App ขายของ ออนไลน์ในต่างประเทศ

บริษัทเรารับจัดการแสดงข้อมูลสินค้าบน App ขายของออนไลน์ในประเทศคู่ค้า ได้แก่ อินโดนิเซีย, มาเลเซีย, จีน, แอฟฟริกาใต้ และประเทศในกลุ่มอาหรับ

2.การตรวจเช็คสินค้า

เพื่อลดข้อผิดพลาดก่อนจัดส่งออกและนำเข้าสินค้าในประเทศปลายทางบริษัทเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบ

บริษัทเรารับจัดการด้านฉลากสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา พิมพ์หรือติดแปะ

3.การผลิตและติดฉลาก

4.การขนส่งสินค้า

บริษัทจะช่วยจัดการด้านการบริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

5.เอกสารผ่านด่านศุลกากร

บริษัทเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเอกสารผ่านด่านศุลกากร

6.การตรวจเช็คของศุลกากร

บริษัทเราจะจัดเตรียมเอกสารและสินค้าทุกอย่างให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการตรวจเช็คของศุลกากร(ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง)

7.Airway Bill BUT

เมื่อสินค้าถูกตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งสินค้า

8.ON BOARD

ขั้นตอนการส่งออก

Export process

1. ผู้ส่งออกได้รับคำ
ยืนยันการสั่งซื้อ

2. ขอใบรับรองความ
ปลอดภัยหรือมาตรฐาน
แล้วแต่กรณี

3. ขอใบรับรองแหล่ง
กำเนิดสินค้า

4. ติดต่อพาหนะบรรทุก
และประกันภัย

5. จัดทำเอกสารเพื่อ
พิธีการศุลกากร

6.1 แบบ Manual

6.2 แบบ EDI

7. ส่งออก

แนะนำช่องทางขายของต่างประเทศ

ทางแอพพลิเคชั่นชั้นนำที่ในแต่ละประเทศเลือกใช้

Contact us : 097-229-4884 and 090-229-9246

ALL RIGHTS RESERVED © 2018 Trans Korea Logistics Co., Ltd.